Peräti 30 tahoa vaatii Mellakka Festivalia 2020 koskevan lupapäätöksen kumottavaksi!

Tässä tänään (14.4.) Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennelautakunnalle jättämäni kirjelmä:

KUNTALAIN 134 §:N MUKAINEN OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ  

Olemme tyytymättömiä liitteenä olevaan va. lupatarkastajan Jani Mantereen 25.3.2020 tekemään päätökseen. Vaadimme sen oikaisemista.  

1. Päätöksen selosteosassa olevat virheet

Päätöksen selosteosassa on jäljempänä selvitetyt asiavirheet.

Tekstin mukaan Westside Events Oy:n 9.1.2020 järjestämässä kuulemistilaisuudessa yhtiön edustajat ja lähialueen asukkaat ovat sopineet ratkaisuista, joilla Linnanpuiston naapurustolle aiheutuvia häiriöitä vähennetään. Paikalla oli vajaa 10 asukasta. Osa heistä ilmeisesti edusti asuintalonsa muidenkin asukkaiden mielipiteitä.

Jätin kuulemistilaisuuden puheenjohtajalle liitteenä olevan, 9.1.2020 päivätyn kartan, joka sisältää alustavat vaatimukset festivaalin järjestelyistä Linnanpuistossa ja sen lähialueella. Tilaisuudessa en peruuttanut yhtään kohtaa niistä.   

Saatuani muutaman päivän kuluttua yhtiön päivitetyn hakemuksen toimitin Jani Mantereelle käsin kirjoitetun, 21.1.2020 päivätyn kirjeen, jossa ilmoitin, että ohjelmatoimisto ei ole tullut riittävästi asukkaiden vaatimuksia vastaan. Luovuin alkuperäisistä vaatimuksistani. Samalla tein mainitulla kirjeellä seuraavat kolme muutosvaatimusta yhtiön päivitettyyn hakemukseen: 1. Suojattua aluetta on laajennettava kirjeen kartasta ilmenevällä tavalla. 2. Suojatun alueen reunoilla on oltava vähintään 10 järjestyksenvalvojaa, joiden päätyö on yleisön pääsyn estäminen suojatulle alueelle. 3. Liikkuminen Linnankadulla Lukiokadulta Koulukadulle on katkaistava Linnankadulle asetettavalla esteellä. Kompromissiksi tarkoittamani kirje on Mantereen päätöksen liiteasiakirjoissa.

Saatuaan yhtiön päivitetyn hakemuksen tilaisuudessa paikalla ollut henkilö X (nimi poistettu) ilmoitti 23.1.2020 sähköpostitse Mantereelle, että hakemuksen tiedot eivät vastaa sitä, mitä asukaskuulemistilaisuudessa sovittiin. X:n kirje on tämän oikaisuvaatimuksen liitteenä.

Mantereen päätöksen selosteosasta saa yksiselitteisesti käsityksen, että kaikki kuulemistilaisuudessa paikalla olleet asukkaat ovat hyväksyneet etukäteen yleisötilaisuuden jälkeen yhtiön päivittämän hakemuksen ja sen mukaisen päätöksen festivaalin järjestelyistä. Tämä ei pidä paikkaansa ainakaan minun ja X:n osalta.

Mantere on kirjannut selosteosaan maininnan, että kirjeessäni (21.1.2020) esitetyt liikennealueiden sulkemiset ovat suurempia kuin kuulemistilaisuudessa on sovittu. Tämäkään ei pidä paikkaansa sopimisen osalta. Eikä Mantere ole perustellut lainkaan, miksi hän pitää sulkemisia kohtuuttomana. Onko kysymys pelkästään kustannuksista vai muustakin?

Mantere asettui kuulemistilaisuudessa kaikissa kysymyksissä Westside Events Oy:n edustajien kannalle. Kaupungin edustajana hänen olisi pitänyt esiintyä neutraalisti ja lähinnä tyytyä keräämään osanottajilta tietoa päätöksenteon pohjaksi. Puolueellisuuteen ehkä oli syynä se, että hän oli myöntänyt maanomistajan luvan suullisesti jo heti yhtiön alkuperäisen lupahakemuksen saavuttua. Tämän luvan (”lupauksen”) perusteella ohjelmatoimisto aloitti välittömästi tapahtuman markkinoinnin ja lippujen myynnin. Kyseessä on hyvin erikoinen toimintatapa kunnallishallinnossa.

Jos va. lupatarkastajalla ei ollut laillista oikeutta myöntää lupaa suullisesti, tämä aiheuttanee ilman eri vaatimusta toimenpiteitä Hämeenlinnan hallinnossa.

Esitämme, että kaupunkirakennelautakunta toteaa, että va. lupatarkastajan päätöksen selosteosassa ovat yllä mainitut, ulkopuolisia tahoja ja kaupunkilaisia harhauttavat virheet. 

2. Linnanpuiston sopimattomuus Mellakka -rockfestivaalin järjestämiseen

Mellakka Festivalin järjestyksen valvonta 26.-27.7.2019 petti totaalisesti Linnanpuiston lähialueella.

Jani Mantereen 25.3.2020 Westside Events Oy:lle myöntämä kaupungin/maanomistajan lupa mahdollistaa lähes samanlaisen sekasorron 24.-25.7.2020. Seuraavassa esimerkkejä viime kesältä:

Lähialueella pihoilla, puistoissa ja katujen varsilla virtsattiin, oksenneltiin ja ulostettiin. Omaisuutta vahingoitettiin ja anastettiin. Liikennemerkki kaadettiin. Talojen vierustoilla nautittiin eväiden lisäksi alkoholia ja huumeita. Asuntojen ikkunoiden tuntumassa metelöitiin ja pidettiin kokouksia vielä klo 24 jälkeen monta tuntia. Huomautuksia tehneille asukkaille huudeltiin törkeyksiä.

Niittykadulla, Linnankadulla, Kustaa III:n kadulla ja Koulukadulla sekä niihin liittyvillä yleisillä alueilla ei ollut järjestyksenvalvojia. Poliisi lienee poikennut alueella silloin tällöin.

Hip-hop -esitysten aikana jumputus ja jytinä esiintymislavoilta kuului kovaa jopa kilometrin päässä Linnanpuistosta, puhumattakaan lähialueesta. Koulukadun varrella sijaitsevassa asunnossa joutui ajoittain laittamaan TV:n äänisäätimen normaalia kovemmalle, jotta vastaanottimesta kuuli puheen kunnolla. Ilmeisesti melulupaa ja muita melua koskevia määräyksiä rikottiin. Käsityksemme mukaan kaupunki ei valvonut pistokokein melulupaa edes myöhään illalla (klo 21-24).

Lähialueen asukkaat joutuivat valvomaan yleisön toimintaa yötä myöten ilkivallan estämiseksi ja häirinnän hillitsemiseksi. Järjestyksenvalvojia ja poliiseja ei ollut lähialueen kaduilla, kun runsaslukuinen yleisö poistui yöllä festivaalialueelta.

Festarin jälkeen eräs lähialueen asukas keräsi asuntonsa tuntumasta huumevälineitä (ruiskuja ja neuloja) talteen. Alueella liikkuu päivittäin paljon mm. koirien ulkoiluttajia.

Ihmettelemme, miten Westside Events Oy sai tällaisilla ehdoilla Linnanpuiston käyttöönsä. Maanomistajan/lupatarkastajan velvollisuutena on varmistaa omalta osaltaan, että lähialueella säilyy järjestys ja turvallisuus. Siihen liittyviä asioita ei voi jättää pelkästään poliisin ja pelastusviranomaisen vastuulle. Poliisilla on niukasti henkilöstöä. Siksi ison rock-tapahtuman järjestäjältä pitää vaatia runsaasti järjestyksenvalvojia ja tehokkaita järjestelyjä (esim. teräsaitojen pystyttämistä asuinkortteleita suojaamaan). Muutoin lähialueen valvonta ja turvallisuus ontuvat pahasti.

Mantereen päätöksen selosteosassa on mainittu, että järjestyksenvalvontaan liittyviä asioita ei voi käsitellä lupatarkastajan maanomistajaluvassa. Käsityksemme mukaan tähän ei ole estettä kaupungin säännöissä. Maanomistajalla on aina siihen oikeus.

Westside Events Oy tuli lopullisessa lupahakemuksessaan asukkaiden vaatimuksia vastaan mm. seuraavissa asioissa. Sisäänkäynti tapahtuu Tampereentieltä (noin 50 metriä Niittykadulta pohjoiseen lähes Linnanniemenkadun risteyksen kohdalle). Päälava sijoitetaan Niittykadun päähän ja äänentoisto sieltä suuntautuu pohjoiseen linnan suuntaan. Lisäksi Niittykadun ja Koulukadun väliin perustetaan suojattu alue, joka on itä-länsisuunnassa festivaalialuetta hieman leveämpi.

Järjestäjä estää heppoisilla aidoilla, kylteillä ja kieltonauhoilla yleisön liikkumisen suojatulla alueella sijaitsevissa pihoissa ja viheralueilla. Niittykadulla, Linnankadulla ja Koulukadulla yleisö voi liikkua ja oleskella vapaasti festivaalin aikana, koska suojattuun alueeseen ei kuulu mitään osaa mainituista kaduista.

Viime kesänä Wanaja Festivalissa mainittujen katujen sulkeminen toteutettiin. Tällöin Linnanpuiston lähialueen asukkaiden keskuudessa oli laaja tyytyväisyys festarin järjestelyihin muiltakin osin. Wanaja Festivalin (22.-24.7.2019) lähialueen valvontasuunnitelma on liitteenä. Suunnitelma eroaa oleellisesti ensi kesän Mellakka Festivalin vastaavasta suunnitelmasta.

Jani Mantereen 25.3.2020 myöntämä lupa on asukkaiden kannalta useissa asioissa huomattavasti huonompi kuin Wanaja Festivalin järjestelyt viime kesänä. Kummassakin tapahtumassa tulisi olla saman tasoiset ja laajuiset järjestelyt yleisömäärien erosta huolimatta. Tämä johtuu festariyleisöjen erilaisesta koostumuksesta ja tarpeesta rauhoittaa yli-innokasta ”hengailua” Mellakan aikana Linnanpuiston lähiseudulla.

Jos Westside Events Oy:llä ei ole talous- ja henkilöstöresursseja kunnolliseen järjestyksenpitoon festarialueen tuntumassa, lupahakemus on hylättävä.

*****

Jatkossa Wanaja Festival ja Mellakka Festival tulisi järjestää Kantolan tapahtumapuistossa, joka on hankittu ja rakennettu isolla rahalla mm. isoja musiikkifestareita varten. Kantolassa järjestelyt ja valvonta hoituvat Linnanpuistoa helpommin ja asukasystävällisemmin. Sitä paitsi Kantolan puisto on ollut jatkuvasti vajaakäytössä.

Kantolaan siirtämistä puoltavat myös seuraavat asiat. Kaupunki vuokraa vuosittain kaupunkilaisten ainoan cityssä sijaitsevan ”kesäolohuoneen” erilaisille tapahtumille parhaaseen loma-aikaan useiksi viikoiksi. Samalla suljetaan moneksi viikoksi suosittu rantareitti Linnanpuiston ja linnan kohdalla sekä kulkeminen Kustaa III:n katua pitkin linnalle. Linnanpuiston pitää olla kesäaikana ensisijaisesti kaupunkilaisten käytössä.

Linnanpuistosta peritään kaupallisilta toimijoiltakin vain nimellinen vuokra. Se ei kata edes yllä mainitun kahden festarin yleisön kaupungin omaisuudelle aiheuttamia korjauskuluja.

Lisäksi nämä tapahtumat aiheuttavat taloyhtiöille ja asukkaille joka vuosi työtä ja kuluja sekä muuta riesaa. Vain isoimmista vahingonteoista kannattaa hakea korvaus vakuutusyhtiöltä. Kaiken kukkuraksi Mellakka Festivalin aikana spekulatiivista liiketoimintaa harjoittava ohjelmatoimisto saa toteuttaa lähes ilmaiseksi Linnanpuistossa jopa majoitustoimintaa.   

Odotettavissa olevan melun ja häiriköinnin vuoksi lähialueen asukkaita on vuosittain poistunut asunnostaan Wanaja Festivalin ja Mellakka Festivalin ajaksi.

*****

Jos kuitenkin ensi kesänä nämä festarit järjestetään Linnanpuistossa, kaupungin viranomaisten on toimittava niin, ettei kenenkään enää tarvitse kärsiä kohtuuttomasti melusta ja häiriköinnistä. Asukkaiden pitää voida asua kotonaan tapahtumien aikana lähes normaalisti.

Esitämme, että kaupunkirakennelautakunta

 1. toteaa, että voimassa olevien säännösten mukaan lupatarkastajalla on oikeus asettaa Linnanpuiston tilapäiseen vuokraukseen liittyen järjestyksenpitoon sekä tapahtuman järjestelyihin ja valvontaan liittyviä (vähimmäis)ehtoja,
 2. toteaa, että Jani Mantereen päätöksessä on huomattavia Linnanpuiston lähialueen järjestyksenpidon ja valvonnan varmistamiseen liittyviä puutteita, ja
 3. kumoaa edellä mainituilla perusteilla va. lupatarkastajan päätöksen.

3. Toissijaiset vaatimukset

Jos kaupunkirakennelautakunta ei hyväksy 2-kohdan mukaista vaatimusta kokonaan, Mantereen päätös on kumottava ja palautettava uudelleen käsiteltäväksi. Samalla on edellytettävä, että lupatarkastaja neuvottelee Westside Events Oy:n kanssa edellä mainitut kolme muutosta Linnanpuiston lupaehtoihin. Vaatimuksen perustelut ovat seuraavat:

1. Suoja-alueen vähäinen laajentaminen etelään on myös järjestäjän etu. Jos aluetta ei uloteta Koulukadun varrella koulukiinteistön ja Itsenäisyydenpuiston rinteeseen saakka, joukko ihmisiä ei mene festivaalialueelle vaan kuuntelee ilmaiseksi Mellakan musiikkia Koulukadun tuntumassa. Viime kesänä tapahtui näin. Sen lisäksi yleisöä oli myös Kustaa III:n kadun viereisillä viheralueilla.

Jos a) suoja-alue päättyy etelässä Koulukadun asuinkiinteistöjen rajoihin, b) yleisön liikkumista ohjataan yhtenäisen teräsaitauksen asemasta kevyillä pikkuaidoilla, kylteillä ja nauhoilla, c) järjestyksenvalvojia ei ole jatkuvasti ja riittävästi suojatun alueen reunoilla sekä d) Koulukadulta on helppo kulku yhden taloryhmän avoimesta portista laajalle piha-alueelle ja yhden rivitalon pelastustietä pitkin yläpihalle ja alapihalle, käytännössä tällainen tilanne johtaa siihen, että joukko henkilöitä poikkeaa tonteille esimerkiksi virtsaamaan ja/tai tekemään ilkivaltaa. Samalla jotkut häiritsevät asukkaita ja vievät mukanaan taloyhtiöiden ja asukkaiden omaisuutta.

On myös huomattava, että suoja-alueen eteläosassa kolmen huoneiston sisäänkäynnit ovat suoraan Koulukadulta ja kahden talon huoneistoissa saattaa olla makuuhuoneita Koulukadun varrella. Kun Mantereen päätöksen mukaan tällä kadulla saa tapahtumapäivinä liikkua vapaasti, esimerkiksi juopuneet ja huumaantuneet henkilöt saattavat ikkunoiden tuntumassa pitää aamutunneille saakka kovaa meteliä, soitella ovikelloja, koputella ikkunoihin ja piirrellä aitoihin. Tästä asukkailla on kokemuksia viime kesän Mellakasta.

2. Samanlaisia ongelmia tulee olemaan, jos suoja-alue päättyy idässä asuinkiinteistöjen rajoihin. Erityisen suosittu virtsaamispaikka on ollut aikaisemmin Linnankadun varrella sijaitsevan omakotitalon piha ja Koulukatu 2:n autopiha, jonne kulkeminen tapahtuu Linnankadulta rasitepolkua pitkin.

3. Jos suoja-alue päättyy pohjoisessa Niittykadun asuinkiinteistöjen rajoihin, edellä mainitut ongelmat ovat siellä huomattavasti isompia. Siksi Niittykatu on sisällytettävä suoja-alueeseen. Tällöin alue rajoittuu festivaalialueeseen saakka.

4. Liikkumista rajoittavan esteen asettaminen Linnankadulle Palanderin talon kohdalle selkeyttää yleisön pääsyä Linnanpuiston lähialueelle.

Lukiokadulta on turha mennä Koulukadulle. Siellä on suojattu alue vastassa, jos lautakunta hyväksyy alueen laajennuksen. Esteen asettaminen on linjassa myös siihen, että Westside Events Oy on sitoutunut opastamaan yleisöä kulkemaan festarialueelle Lukiokatua ja Kasarmikatua pitkin. Yhtiö tiedottaa asiasta eri tavoin ennakkoon ja laittaa opasteita katujen varsille tapahtuman ajaksi.

Jos järjestäjä ei hyväksy yllä mainittuja muutoksia lupaehtoihin, lupatarkastajan on hylättävä hakemus.

4. Westside Events Oy:ltä perittävät vuokrat ja korvaukset 

Mantereen päätöksessä on vahvistettu alueiden käytöstä ja katualueiden vuokraamisesta lupamaksut. Hän on myöntänyt useita helpotuksia. Mantere kertoi niistä jo kuulemistilaisuudessa 9.1.2020.

Pyydämme kaupunkirakennelautakuntaa tarkistamaan, ovatko kaikki vuokrat ja korvaukset kaupungin taksojen mukaisia ja onko niistä päätös tehty säännösten puitteissa toimivaltaa ylittämättä.

Hämeenlinnassa 14.4.2020

Omasta ja oheisissa valtakirjoissa mainittujen tahojen puolesta:

Leo Leppänen, hallintotieteiden maisteri

Liitteenä:

va. lupatarkastajan Jani Mantereen viranhaltijapäätös 25.3.2020 liitteineen

– 9.1.2020 päivätty kartta, jossa on alustavat vaatimukset Mellakka Festivalin järjestelyiksi ensi kesänä

– Miina Vuorelan sähköpostitse 23.1.2020 Jani Mantereelle lähettämä kirje

– Wanaja Festivalin 22.-24.7.2019 lähialueen valvontasuunnitelma

– valtakirjat  

Valtakirjojen antajat: yksi asunto-osakeyhtiö, kaksi asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajaa ja 26 Linnanpuiston lähialueen asukasta.

9 kommenttia artikkeliin “Peräti 30 tahoa vaatii Mellakka Festivalia 2020 koskevan lupapäätöksen kumottavaksi!”
 1. Ville sanoo:

  Hienoa Leppänen! Yrittäjät ja etenkin tapahtumajärjestäjät ottavat kovan iskun vastaan nyt näin Koronan aikana pelkästään suojellakseen sinun kaltaisia vanhuksia. Miten sinä Leo kiität sinua suojelevia ja elättäviä tahoja? Kaatamalla lisää lokaa heidän niskaan ja heittämällä lisää kapuloita rattaisiin. Olet häpeäksi muille vanhuksille ja yhteiskunnalle. Muista nyt Leo pysyä kotona, ettet vaan saa Koronaa! Se oliskin kovin ikävää.

 2. Leo Leppänen sanoo:

  Villelle:
  Herjasit alatyylillä ja kirjoitit asian vierestä puskista. Jos seuraavan kerran kommentoit nimimerkin takaa samaan tapaan, tulen poistamaan kirjoituksesi.
  Luetun ymmärtäminen on jalo taito. Ilmeisesti se ei ole vahvin puolesi. Luepa uudelleen huolella julkaisemani teksti. Ehkä sen jälkeen oivallat, mistä nyt on kysymys.
  *****
  Oikaisuvaatimuksen takana on yksi asuntoyhtiö, kahden muun asuntoyhtiön hallituksen puheenjohtajaa ja minun lisäksi 27 asukasta, kaikki Linnanpuiston tuntumasta. Koska nuorukaisena olen toiminut 7 vuotta yliopistossa kunnallisoikeuden yliopettajana ja minulla on pitkä kokemus johtotehtävistä kunnallishallinnossa, hoidin oikaisuvaatimuksen tekstin kirjoittamisen.
  En hankkinut aktiivisesti valtakirjoja. Päinvastoin.
  Yllätyksekseni muutamat asukkaat ilmoittivat, että he eivät halua tai uskalla osallistua Mellakkaa koskevaan oikeusprosessiin, koska siitä saattaa seurata negatiivisia seuraamuksia.
  Viime kesänä taloyhtiöni aitaan ilmestyi Mellakan päätyttyä tussipiirros ja mediaesiintymiseni jälkeen sain uhkauksen oloisia viestejä.
  Suomi on ihmeellinen maa. Täällä ei arvosteta pitkän uran tehneitä ikäihmisiä. Jopa nuoret luuserit ja sosiaalipummit heittelevät heille herjaa Villen tapaan! Linnanpuiston lähialueella eläkeläisetkin maksanevat enemmän veroja kuin ammattitaitoiset duunarit.

 3. Ville Virtanen sanoo:

  Poista vaan kommentit. Sehän on sinun tyyliäsi, muunnella totuutta, mustamaalata ja esittää vain omia näkemyksiäsi ihmisille. Anna mennä, poista kommentit, ja näytä kaikille, että toimintamallisi ei kestä kritiikkiä. Se ei tulisi yllätyksenä! Katkeruutesi nuorisoa kohtaan on läpinäkyvää ja säälittävää. Mistä moinen viha nuorisoa kohtaan kumpuaa? Mollaat nuorisoa täällä avoimesti, vaikka itse olet vain katkera vanha ukko. Et sinä omista Hämeenlinnaa, etkä voi määräillä mitä tapahtumia saa järjestää ja mitä ei. Tiedäthän Leo, että on olemassa paikkoja, missä ei tarvitse nuoria ihmisiä katsella ollenkaan. Niitä kutsutaan vanhainkodeiksi. Oletko miettinyt muuttamista sinne?

 4. Leo Leppänen sanoo:

  Ville Virtaselle:
  Toistan. Luepa uudelleen huolella julkaisemani teksti. Ehkä sen jälkeen oivallat, mistä nyt on kysymys,
  Jos vielä kommentoit tämän otsikon alla, käsittele kirjoituksen substanssia. Onko tekstissä esimerkiksi asiavirheitä?
  Lopuksi ehdotan vetoa. Jos kaupunkirakennelautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen, minä annan sinulle viinipullon. Päinvastaisessa tapauksessa sinä toimitat minulle viinipullon.
  Ystävällisin terveisin
  Leo Leppänen

 5. Ville sanoo:

  Kyllä sinut Leo näillä kulmilla tunnetaan jo. Kierrät ovelta ovelle mustamaalaamassa omia harhojasi. Kyllä sinä Leo tulet tulemaan lujaa alas noista sinun pilvilinnoistasi. Maailma ei valitettavasti ole tehty pelkästään sinua varten. Suosittelen sinua hakeutumaan hoitoon.

 6. Nimetön sanoo:

  Viinipullo aukeaa, heti kun sinusta aika jättää. Siihen ei onneksi taida enää montaa vuotta mennä.

 7. Leo Leppänen sanoo:

  Hämmästyin, kun Ville/Ville Virtanen ei rohjennut ottaa viinipullovetoani vastaan!
  Ville, älä ole huolestunut terveydestäni. Käyn vuosittain lääkärintarkastuksessa. Kuntoni on edelleen hyvä, vaikka olen 75v. Luotan lääkäreiden asiantuntemukseen. Autoakin saan ajaa uuden ajokortin mukaan ilman silmälaseja.

  On ihmeellistä, että jotkut vanhemmat ovat antaneet lapselleen nimeksi Nimetön! Toivottavasti Nimetön elää vielä, kun aika hamassa tulevaisuudessa jättää minut. Olisi kunnia asia skoolata kanssasi pilven reunalta.

 8. Leo Leppänen sanoo:

  Maan hallitus linjannee kesäfestareiden järjestämistä viimeistään ennen Vappua.
  Wanaja Festivaliin (3.-4.7.) ja Mellakka Festivaliin (24.-25.7.) on jo myyty melko paljon lippuja.
  Turun kaupunki on suositellut Ruisrockin (3.-5.7.). perumista. Tapahtumassa on ollut viime vuosina yli 100 000 kävijää.
  EU:n komissio on suositellut jäsenmaille annetussa ohjeistuksessa, että festivaalien kaltaiset massakokoontumiset sallittaisiin viimeisenä.
  Kesätapahtumien järjestäjät puolestaan toivovat, että hallituksen antamat rajoitukset olisivat selkeitä ja pitkälle ulottuvia.

 9. Leo Leppänen sanoo:

  Kaupunkirakennelautakunta käsittelee 5.5.2020 oikaisuvaatimuksen. Asian ovat valmistelleet esityslistalle va, lupatarkastaja Jani Mantere ja kaupunginlakimies Merja Korhonen.

  Westside Events Oy on 22.4.2020 ilmoittanut, että Mellakka Festival siirtyy ensi vuoteen, eikä tälle vuodelle tarvita varausta. Peruuttaminen on johtunut Valtioneuvoston linjauksesta, jonka mukaan yleisötapahtumat kielletään heinäkuun loppuun saakka.

  Edellä mainitun johdosta kaupunkirakennejohtaja ehdottaa: Lautakunta päättää kumota viranhaltijan päätöksen ja todeta, että lausunnon antaminen oikaisuvaatimuksesta raukeaa.

  Valmistelussa seuraavat kaksi asiaa herättävät kysymyksiä:

  1. Toinen valmistelijoista on Mantere, jonka virheellisestä toiminnasta on vankka näyttö. Lisäksi hänen toiminnasta lupakäsittelyssä esitetään useita seikkaperäisesti perusteltuja väitteitä. Tässä todettakoon mm. se, että Mantere myönsi jo viime vuoden loppupuolella suullisesti luvan Mellakan järjestämiseen Linnanpuistossa, jonka perusteella Westside Events Oy aloitti tapahtuman markkinoinnin ja lippujen myynnin. Huom. MYÖNSI SUULLISESTI.

  2. Kaupungin nettisivuilla esityslistan liitteenä ei ole oikaisuvaatimusta. Näin kaupunkilaisilta pimitetään, mistä asiassa oli kysymys.

  Tavanomainen käytäntö on, että oikaisuvaatimuksesta pyydetään ensin päätöksentekijältä lausunto ja sen jälkeen asian valmistelevat muut viranhaltijat.

Jätä kommentti

css.php